...

Algemene Voorwaarden Chi Kids Academy

De CHI KIDS ACADEMY is een geregistreerde handelsnaam van de Chi Academy gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Chi Academy en de (ingeschreven) persoon betreffende het sporten bij de Chi Academy.

U heeft onze Algemene Voorwaarden geaccepteerd bij registratie en/of inschrijving. Tijdens de registratie / inschrijving is u een downloadbare kopie ter beschikking gesteld.

Link naar onze privacyverklaring. Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door: https://www.chiacademy.nl/privacyverklaring-chi-academy/ Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

1. Abonnementsduur en beëindiging:
1.1. Wanneer u lid wordt van de Chi Academy is de duur gebaseerd op de gekozen abonnementsvorm: maandabonnement, jaar-abonnement, 2-jarig abonnement. Het maandabonnement is voor onbepaalde tijd met maandelijkse opzegbaarheid. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor het einde van iedere maand, waarbij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand in acht dient te worden genomen. En met dien verstande dat het abonnement eindigt op de laatste dag van de volgende kalendermaand. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor steeds 1 maand. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan de Chi Academy te betalen ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen. Bij de jaarabonnementen is tussentijdse opzegging niet mogelijk. U gaat het abonnement aan voor de overeengekomen looptijd van 1 jaar of 2 jaar.
1.2 Indien u meerdere sporten volgt en 1 van de sporten wilt stoppen, geldt per separate sport eveneens een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk, cq. per e-email te gebeuren door:
a. te e-mailen naar administratie@chiacademy.nl, of
b. een brief te verzenden naar Chi Academy, tav afdeling Administratie, Stadionlaan 75, 5213 JJ ‘s-Hertogenbosch. Een geldige opzegging bevat ten minste de gewenste opzegdatum en de naam waaronder de abonnee bij Chi Academy bekend is. Een lidmaatschap kan enkel opgezegd worden door de abonnee (of rechtsgeldige wettelijke vertegenwoordiger).
1.3 Indien u een abonnement heeft voor meer dan 1x per week les binnen 1 sport, en u wilt minder sporten, dan geldt voor deze wijziging eveneens een opzegtermijn van 1 maand. Een week loopt van maandag t/m zondag. Dit dient schriftelijk cq. per e-mail te gebeuren.
1.4 Uitgezonderd van lid 1 t/m lid 3, is de inschrijving via de 10-rittenkaart. Er is dan geen opzegtermijn van toepassing. De 10-rittenkaart blijft 6 maanden na uitgifte geldig en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ongebruikte rittenkaarten kunnen binnen 14 dagen na aanschaf worden geretourneerd.
1.5 Voor Personal Training gelden het aantal aangeschafte lessen als abonnementsduur en eindigt daarna, na deelname van de laatste aangeschafte Personal Training les, vanwege rechtswege.
1.6 Indien u een jaarabonnement aanschaft, dan geldt de datum van aanmelding als startdatum voor het jaarabonnement voor de duur van 1 jaar en eindigt na 1 jaar. U heeft de optie om het abonnement met weer een jaar te verlengen. Doet u dit niet, dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met steeds 1 maand en is maandelijks opzegbaar. Het jaarabonnement geeft recht op 10% korting op het totale abonnementstarief.
1.7 Indien u een 2-jarig abonnement aanschaft, dan geldt de datum van aanmelding als startdatum voor het jaarabonnement voor de duur van 2 jaar en eindigt na 2 jaar. U heeft de optie om het abonnement met weer te verlengen. Doet u dit niet, dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met steeds 1 maand en is maandelijks opzegbaar. Het jaarabonnement geeft recht op 20% korting op het totale abonnementstarief.
1.8 Voor leden van eenzelfde huishouding onder hetzelfde woonadres, bieden wij voor extra leden voordelige kortingen voor additionele abonnementen met kortingspercentages van resp. 10%, 12,5% en 15%.
1.9 Voor voltijd-studenten bieden wij studentenkorting voor studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen. Een voltijd student besteedt gem. 40 uur per week aan zijn studie.
2.0 Opzeggingen worden altijd door ons schriftelijk / per email bevestigd. Indien u geen opzeggingsbevestiging heeft ontvangen, neemt u direct contact met ons op.
2.1 Indien u deelneemt aan een proefles, geldt de overeenkomst voor de duur van de aangevraagde proefles(sen) en eindigt deze daarna van rechtswege.

Noot:
Opzegging kan per email of per schriftelijke opzeggingsbrief. De opzeggingsbrief kan verzonden worden naar het volgende adres (gelieve een email ter bevestiging van de opzegging naar ons te sturen):
CHI ACADEMY
Stadionlaan 75
5213 JJ ‘s-Hertogenbosch

2. Betaling:
U dient voor of op de eerste van de maand uw contributie te voldoen. Maandelijkse contributie vindt plaats via automatische incasso, waarvoor u een machtigingsformulier dient in te vullen. Bij uitzondering en na overleg is het mogelijk via andere wijze te betalen (contant, pin, ideal). Bij afwijkende betalingen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

3. Restitutie:
Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld.

4. Abonnement:
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken, alsmede de online trainingen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Wangedrag:
Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap / samenwerking bij de Chi Academy beëindigd. Onder wangedrag wordt verstaan: gedragingen die tegen het fatsoen, normen & waarden ingaan. Onze huisregels dienen nageleefd te worden. Er kan worden gevraagd om een verklaring van goed gedrag.

6. Deactivering / Annulering:
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent, deel te nemen aan de lessen, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren of na goed overleg met de Chi Academy. Hiervoor geldt dat de tijdelijke tussentijdse deactivering ingaat op een volgende maand met in achtneming van een termijn van 1 volle kalendermaand. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst aaneengesloten doorlopen, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. De maximale periode voor de tijdelijke deactivering bedraagt 3 aaneengesloten maanden. Na deze periode wordt het abonnement weer automatisch geactiveerd met bijbehorende betalingsverplichting. Bij annulering van Personal Trainingen dienen deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven, hierna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

7. Vakantie:
Vakanties en gesloten dagen zijn verwerkt in de contributie. Tijdens de vakantieperiode(n) loopt uw betalingsverplichting van de contributie door. De contributietarieven zijn berekend op jaarbasis gedeeld door 12 maanden. Op de website van de Chi Academy staat een overzicht van de vakanties en gesloten dagen.

8. Deelname:
Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

9. Jaarlijkse indexering:
Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.

10. Aantal lessen:
U heeft bij inschrijving de keuze in een abonnementsvorm gebaseerd op het aantal lessen per week. Het aantal lessen geeft u aan op het inschrijfformulier en is bepalend voor het maandelijks contributiebedrag.

11. Kledingvoorschriften en hygiëne:
In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen. Kleding is bij de instructeur te verkrijgen. Protectiemateriaal is bij verschillende disciplines verplicht. Deze kunnen in beginsel geleend worden, maar eigen aanschaf is na inschrijving verplicht. Persoonlijke hygiëne en verzorging zijn een must (fris, nagels verzorgd, schone trainingskleding).

12. Veiligheid en aansprakelijkheid:
Vechtsporten vallen onder risico-sport. Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van de Chi Academy geschieden geheel op eigen risico. De Chi Academy wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

13. Conformering overeenkomst:
De abonnementhouder/ster verklaart door inschrijving bij de Chi Academy, de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. De Chi Academy is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door de Chi Academy te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

14. Overige bepalingen:
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de Chi Academy beoordeeld en beslist.

Laatste update: 1 september 2021

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant d.d. 26 oktober 2006

We gebruiken cookies om u de beste service te bieden en om onze website effectief te laten werken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  Meer info

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.